+371 67553563 +371 29220635
Products 0 (0,00 €)

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija
            Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltijas Baseini“ (vienotais reģistrācijas Nr. 40003525369, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 223, LV-1039).
Baltijas Baseini kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: baltijasbaseini@baltijasbaseini.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Baltijas Baseini juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

            Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

 

Personas datu apstrādes nolūki
            Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.
            Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb Baltijas Baseini klientu, piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – Baltijas Baseini klientu.

            SIA „Baltijas Baseini“ apstrādā tikai  personas datus, nepieciešamus to komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Klienta personas datu apstrādes, ko veic SIA „Baltijas Baseini“, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atgrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • normatīvo aktu (likumu) izpildei – lai izpildītu SIA „Baltijas Baseini“ saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
 • Klienta piekrišana;
 • likumīgās intereses – lai realizētu SIA „Baltijas Baseini“ likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no SIA „Baltijas Baseini“ un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

SIA „Baltijas Baseini“ likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • veikt preču pārdošanu;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruņiem, interneta mājas lapā;
 • analizēt SIA „Baltijas Baseini“ mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu SIA „Baltijas Baseini“ mājaslapā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
 • attīstīt preces sortimentu;
 • reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;


Personas datu apstrāde
            SIA „Baltijas Baseini“ veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.
            SIA „Baltijas Baseini“ apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „Baltijas Baseini“ saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
            Klienta atteikums sniegt SIA „Baltijas Baseini“ personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet SIA „Baltijas Baseini“ izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci SIA „Baltijas Baseini“ interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c.
            Attiecībā uz Klientu SIA „Baltijas Baseini“ var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).
            Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei SIA „Baltijas Baseini“ var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā SIA „Baltijas Baseini“ rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un SIA „Baltijas Baseini“ ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem
            SIA „Baltijas Baseini“ neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai – norēķinu ietvaros, vai, lai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomatu);
 • saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos (likumā) noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • SIA „Baltijas Baseini“ likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA „Baltijas Baseini“ likumīgās intereses.


Personas datu aizsardzība
            SIA „Baltijas Baseini“ aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „Baltijas Baseini“ saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.


Personas datu glabāšanas ilgums
            SIA „Baltijas Baseini“ glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

 • kamēr normatīvajos aktos (likumā) noteiktajā kārtībā SIA „Baltijas Baseini“ vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr SIA „Baltijas Baseini“ pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.

            Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. SIA „Baltijas Baseini“ interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā https://www.baltijasbaseini.lv/user/login, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt SIA „Baltijas Baseini“ piekļuvi saviem personas datiem,
 • pieprasīt SIA „Baltijas Baseini“ veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,
 • iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA „Baltijas Baseini“ likumīgajām interesēm),
 • uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA „Baltijas Baseini“ pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA „Baltijas Baseini“ maumtirdzniecības veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • privātajā kabinetā tīmekļa vietnē https://www.baltijasbaseini.lv/user/login

 

Sīkdatņu apstrāde
            SIA „Baltijas Baseini“ tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes. SIA „Baltijas Baseini“ tīmekļa vietnē (SIA „Baltijas Baseini“ interneta veikals) var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA „Baltijas Baseini“ nenes atbildību.
            Apmeklējot SIA „Baltijas Baseini“ tīmekļa vietni (SIA „Baltijas Baseini“ interneta veikalu) lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
            SIA „Baltijas Baseini“ interneta veikalā (tīmekļa vietnē) tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz SIA „Baltijas Baseini“ uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz SIA „Baltijas Baseini“ reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai pirkumiem. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.

Grozījumi Privātuma politikā
            SIA „Baltijas Baseini“ ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties SIA „Baltijas Baseini“ tīmekļa vietnē  www.baltijasbaseini.lv/lv/privatums