+371 67553563 +371 29220635

Broms 20g tabletes 1kg

Reitings:
Pieejams:
Ir pieejams
Daudzums:
+
23,00

Dezinfekcijas līdzeklis SPA vannām.

Lietošana: 3-4 tabletes uz 10 m3 ūdens, ievieto skimmerī, ik pēc 5-10 dienām.

PH līmenis no 7,4 līdz 7,8.

BĪSTAMI

H272  Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H302  Kaitīgs, ja norij.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317

 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H400  Ļoti toksisks ūdens organismiem.
EUH 031  Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
EUH 206  Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).
P210  Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P261  Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P273  Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.                                                
P280  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 
P370 + P378  Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet dzešanas pulveri vai CO2.
P405  Glabāt slēgtā veidā.
P102

 Sargāt no bērniem.

P501  Atbrīvoties no satura/tvertnes kā no bīstamajiem atkritumiem.
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P283 Izmantot ugunsizturīgu vai liesmas aizturošu apģērbu.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Uzdot jautājumu
28 + ? = 35