+371 67553563 +371 29220635

Flokulants kārtridžos 8 gab.

Reitings:
Pieejams:
Ir pieejams
Daudzums:
+
17,00

Atjauno ūdens dzidrumu. Iznīcina aļģes. Lietošana: Periodiskā apstrāde: Vienu reizi 10 dienās: 1katridžs uz 50m3 baseina ūdens. Šo produktu pievienot tieši skimerī pie ieslēgta recirkulācijas sūkņa. Ķimikāliju dozējumam ir tikai rekomendācijas raksturs, tas var atšķirties katrā konkrētā gadījumā, atkarībā no laika apstākļiem, baseina ekspluatācijas utt. Nelietot ar kārtridžu filtriem.

BĪSTAMI

H318  Izraisa nopietnus acu bojājumus.
P101  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102  Sargāt no bērniem.
P262  Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P280  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305 + P351 + P338  SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337 + P313  Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

 

Uzdot jautājumu
22 + ? = 26