+371 67553563 +371 29220635

Lēni šķīstoša hlora 20g tabletes 1kg

Reitings:
Pieejams:
Ir pieejams
Daudzums:
+
12,00

Vienu tableti uz 3 m3 ūdens, ievieto skimerī, katras 5-10 dienas. Aktīvā hlora koncentrācijai jābūt no 0,3 līdz 0,5 mgr/Litr. PH jābūt no 6,8 līdz 7,6.

UFI:DC00-U090-W00F-FGCA

UZMANĪBU

Bīstamības un drošības apzīmējumi:

Kaitīgs, ja norij.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru). Sargāt no bērniem.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/izgarojumus/smidzinājumu.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Atbrīvoties no satura/tvertnes kā no bīstamiem atkritumiem.

Uzdot jautājumu
21 + ? = 27