+371 67553563 +371 29220635

Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 5kg

Reitings:
Pieejams:
Ir pieejams
Daudzums:
+
48,00

Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes – 5kg

BĪSTAMI

H272  Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H302  Kaitīgs, ja norij.
H319  Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335

 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H410  Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH 031  Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.
EUH 206  Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).
P210  Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P261  Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P273  Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280  Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301 + P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu/…, ja jums ir slikta pašsajūta.
 
 
P370 + P378  Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet dzešanas pulveri vai CO2.
P305 + P351 + P338  SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
 
P337 + P313  Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
 
P403 + P233  Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P405  Glabāt slēgtā veidā.
P102

 Sargāt no bērniem.

P501  Atbrīvoties no satura/tvertnes kā no bīstamajiem atkritumiem.

 

   
Uzdot jautājumu
43 + ? = 45